تهدیدات زیستی، سایبری، شیمیایی، کالبدی و اقتصادی و راه های پیشگیری و مقابله با آنها در حوزه های زیر:"

Ø      گیاهپزشکی و حفظ نباتات

Ø      امنیت و سلامت محصولات دامی و گیاهی

Ø      بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در کشاورزی

Ø      ذخایر و منابع ژنتیکی

Ø      پژوهشی، آموزشی و منابع انسانی

Ø      دام و دامپزشکی

Ø      زراعت و باغبانی

Ø      شیلات و آبزیان

Ø      بیابان و بیابا­ن­زدایی

Ø      جنگل و مرتع

Ø      مدیریت، اقتصاد و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

Ø      آبخیزداری

Ø      منابع آب و خاک