• تبادل نظر متخصصین حوزه پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی و انتقال نتایج مطالعات و تجربیات به مدیران و کارشناسان وزارت جهادکشاورزی
  • بررسی و جمع بندی دیدگاه علمی و تجربی موجود در حوزه پدافند غیرعامل برای توسعه و تقویت چارچوب ساماندهی پدافندغیرعامل در بخش کشاورزی

  • افزایش ضمانت توسعه پایدار بخش و تأمین امنیت بلندمدت غذایی کشور بویژه تولید محصول سالم 

  • توسعه دانش و مهارت مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان وزارت جهادکشاورزی برای مقابله با تهدیدات زیستی