• پس از درج عنوان، چکیده و واژگان کلیدی و در مرحله بعد مشخصات نویسندگان ، لازم است در مرحله بعدی یعنی مرحله اضافه کردن فایل ها ، چکیده گسترده مقاله در 3 صفحهو  مطابق با ساختار ارایه شده در فایل ذیل آپلود و ارسال گردد.

چارچوب تدوین چکیده گسترده - فایل PDF

چارچوب تدوین چکیده گسترده - فایل Word

 

• خلاصه مقالات نباید قبلا در هیچ کنفرانس دیگری ارائه شده باشند.

• پس از اعلام نتایج داوری در سایت کنفرانس، ارائه دهنده مقاله می بایست در مهلت  تعیین شده  نسبت به ثبت نام و ارسال تصویر فیش واریزی به دبیر خانه اقدام نمایند، در غیر این صورت مقاله پذیرفته شده از برنامه کنفرانس حذف شده و در مجموعه مقالات درج نخواهد شد.